KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 

 

EU/EØS: simulering av EU-møte

 

KOMITOLOGI  OG  KOMPROMISSER 

 

Dette kurset består først og fremst av en omfattende møtesimulering hvor deltakerne drøfter et autentisk forslag til nytt EU-direktiv. Kurset, som blir holdt på engelsk, er særlig rettet mot statstilsatte som deltar i ekspertgrupper og komitologikomiteer i Europakommisjonen og i arbeidsgrupper i Kommisjonens underliggende byråer (Agencies). Imidlertid passer kurset også som forberedelse til de fleste øvrige typer internasjonale møter. Kurset kan tas uavhengig av - eller som et supplement til - EU/EØS-PROGRAMMET OFFENTLIG SEKTOR.

 

Ønsker du å lære internasjonal møteteknikk, korrekt engelsk ordforråd samt kunsten å inngå kompromisser? Det er lettere å delta aktivt og resultatorientert i møter med deltakere fra flere land når du har øvd deg i rollespill på et kurs med uhøytidlig atmosfære. Kurset vil gi deg bedre ferdigheter til å delta i de fleste typer internasjonale møter.

 

EØS-avtalen er den mest omfattende internasjonale avtalen Norge har undertegnet. Den knytter Norge til EUs indre marked og avgir nasjonal suverenitet til overnasjonale organer. Arbeider du med EU/EØS-saker? Er du statsansatt og møter som norsk delegat i Europakommisjonen eller i de underliggende byråene? Eller jobber du i kommunal eller fylkeskommunal sektor, i næringslivet eller i en organisasjon som møter i europeiske samarbeidsfora med EU/EØS-saker på dagsorden? Eller er du politiker og ønsker mer "praktisk" kunnskap om hvordan EØS-regelverk blir utarbeidet i Brussel? Dette kurset gir en kortfattet og konsentrert oversikt over hvordan nye rettsakter (forordninger, direktiver og beslutninger) blir til – rettsakter som gjennom EØS-avtalen blir til norsk lov og forskrift. Kanskje vet du at man i ”arbeids­grup­pene/ekspertgruppene” under Europakommisjonen arbeider med råds- og parlamentsrettsakter og i komitologikomiteene med kommisjonsrettsakter? Eller er dette litt uklart? Dette er kurset for deg som ønsker litt mer systematisert kunnskap om arbeidet i komiteene under Europakommisjonen. Her lærer du mer om hva såkalt komitologi er – og hva det ikke er.

 

Les tidligere kursdeltakeres vurdering:

 

"Lærerik simulering! Nyttig engelsk og spennende EU-møteteknikk!"

Seniorrådgiver Hedvig Bengston, Patentstyret

Rådgiver Harald Hermansen Eie, Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Axel Proet-Høst, Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap

Rådgiver Hanne Marthe Sjøli, Utlendingsdirektoratet

- om  KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, november 2013

 

"Et både krevende, engasjerende og oversiktlig EU/EØS-kurs!"

Seksjonssjef Tor Bringsverd, Post- og teletilsynet

Seniorrådgiver Kristoffer J. Eikeland, Toll- og avgiftsdirektoratet

Rådgiver Jon Ødegård Hansen, Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Annichen Printz Kiernan, Fiskeri- og kystdepartementet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, april 2013

 

"Et kurs som forbereder oss godt til møter i EU-kommisjonen!"

Seniorrådgiver Gunhild Bolstad, Justis- og beredskapsdepartementet

Seniorrådgiver Mari Kvaal, Fiskeri- og kystdepartementet

Rådgiver Vivi Merethe Natvig, Samferdselsdepartementet

Senioringeniør Jonny Pedersen, Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap

Seniorrådgiver Laila Shahzad-Landsverk, Helse- og omsorgsdepartementet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, april 2012

 

"Gøyal og lærerik simulering som setter møtene i EU i system!"

Sjefingeniør Øivind Christophersen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Rådgiver Erik Cockbain, Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Anne H. Johannessen, Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Knut Knutsen, Norges vassdrags- og energidirektorat

Seniorrådgiver Annette Terkelsen, Finanstilsynet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, november 2011

  

”Engasjerende! Gir god forståelse av møteprosedyrene i Brussel.”

Seniorrådgiver Elisabeth Norgård Gabrielsen, Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Geir Høvik Hansen, Sjøfartsdirektoratet

Seniorinspektør Per Helge Seltveit, Mattilsynet

Daglig leder Knut Arne Sanden, LO-kontoret i Brussel

Rådgiver Kathinka Thilert, Olje- og energidepartementet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, juni 2011

 

”Realistisk møtesimulering. Utmerket atmosfære for læring!”

Seniorrådgiver Helge Lindrup, Toll- og avgiftsdirektoratet

Seniorrådgiver Grete Mathisrud, Samferdselsdepartementet

Førstekonsulent Stephan Erik Smirou, Barne-, likest.- og inkluderingsdep.

Seniorrådgiver Jun Toutain, Norges vassdrags- og energidirektorat

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, mars 2011

 

”Flott miks av engelsk, EU/EØS og internasjonal møteteknikk!”

Seksjonssjef Lilly Beathe Bekkevold, Post- og teletilsynet

Seniorrådgiver Kristin Digernes Dahle, Samferdselsdepartementet

Seniorrådgiver Kristin Schjønsby Kværnø, Finanstilsynet

Seniorrådgiver Susann Nilsen, Toll- og avgiftsdirektoratet

Sen.ing. Hanne Cecilie Størholt, Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, november 2010

 

”KNUSKTØRT stoff! Men SÅ moro og lærerikt!"

Fungerende seksjonssjef Ulrikke Asbøll, Patentstyret

Avdelingsdirektør Magnar Aukrust, Justis- og politidepartementet

Seniorrådgiver Kirsti Hind Fagerlund, Norges vassdrags- og energidirektorat

Rådgiver Manus Pandey, Olje- og energideparementet

Senioringeniør Eli Mogstad Ranger, Justervesenet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, februar 2010

 

”Et kurs som bidrar til mer målrettet EU/EØS-arbeid!”

Rådgiver Benedicte Bruun-Lie, Fiskeri- og kystdepartementet

Rådgiver Kathinka Fjærli, privat deltaker

Rådgiver Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet

Senioringeniør Steinar Tegneby, Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, september 2009

 

”Både morsomt, krevende og lærerikt! Anbefales!"

Rådgiver Sverre T. Jahre, Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Berit Nereng, Kunnskapsdepartementet 

Seniorrådgiver Kenneth Olsen, Post- og teletilsynet

Juridisk rådgiver Håkon Rosendahl, Vegdirektoratet

Sjefingeniør Bente Tornsjø, Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, mai 2009

 

"Praktisk og realistisk! Nyttige og konstruktive tilbakemeldinger."

Seniorrådgiver Hilde Arntzen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Førstekonsulent Karoline Wendy Ehrenclou, Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Kåre Løvdal, Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap

Seniorrådgiver Per Storheim, Utdanningsdirektoratet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, januar 2009

   

"Engasjerende engelskkurs og simulering! Oversiktlig om EU/EØS!"

Rådgiver Cathrine Holtedahl, Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Mari Jacobsen, Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Klaaspeter Kuperus, Utdanningsdirektoratet

Seniorrådg. Torild Nilsen Mohn, Vox, Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, august 2008

 

"Kursinstruktørenes relevante yrkesbakgrunn bidro til et saksorientert kurs og en svært realistisk møtesimulering."

Seniorrådgiver Trond Kråkenes i Samferdselsdepartementet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, mai 2008

 

"Vi lærte møteteknikk for aktiv og målrettet deltakelse i internasjonale fora. Det er det nyttigste kurset jeg noen gang har deltatt på!"

Seksjonssjef Solfrid Kvernsveen i Internasjonal seksjon i Jernbaneverket

- om komitologikurset i Europaprogram Jernbaneverket, høsten 2007

 

"Simuleringen av møtet i Europakommisjonen ligger nær opp til virkeligheten!"

Avd.dir. Emma C. Jensen Stenseth i Nærings- og handelsdepartementet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, august 2007

  

"Vi snakket engelsk under hele kurset - med drilling av ord og uttrykk skreddersydd for internasjonale møter."

Rådgiver Elias Christensen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- om KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER, august 2007

 

Kanskje jobber du allerede med EU/EØS-saker og deltar i møter i EU-kommisjonen i Brussel eller i et av de mange underliggende EU-byråene med sete i medlemslandene? Du kan likevel styrke ferdighetene dine! På dette komitologikurset kan du lære mer om hvordan prosessen i EU forløper når et direktiv blir til, og hvilke forskjellige typer komiteer som finnes under Kommisjonen. Forhandlingsengelsk for bruk i internasjonale møter vil få en sentral plass på kurset: Det meste av tiden vil bli brukt på en komitemøtesimulering hvor du vil spille rollen som delegat fra et EU/EØS-land. Underveis i spillet vil deltakerne få tilbakemeldinger fra kursinstruktørene. En av instruktørene er engelsk språkkonsulent.

 

Hvordan påvirke og medvirke i utformingen av nye direktiver som skal innlemmes i EØS-avtalen? Hvordan forberede møtet, hvordan bygge nettverk og hvordan inngå kompromisser? Deltakerne blir drillet i å holde innlegg og å delta i diskusjoner/forhandlinger. Simuleringen pågår kontinuerlig, og drøftinger i korridorene og under lunsjer og middager hører med. Kurset passer også for deg som deltar i andre internasjonale fora hvor engelsk benyttes.

 

"The European Union is built on compromises."

Herman van Rompuy, president i Det europeiske råd,

på Utenriksdepartementets Europa-konferanse i Oslo, 30. mars 2011.

 

Stoltenberg-regjeringen skrev i Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) Om gjennomføring av europapolitikken, blant annet følgende om norsk deltakelse i komiteer og arbeidsgrupper under Europa-kommisjonen:

 

”Effektiv deltakelse forutsetter grundig forarbeid og årvåkenhet slik at problemstillinger som kan innebære utfordringer og muligheter, kan fanges opp. Deltakerne må ha god faglig kompetanse, kjennskap til EU/EØS-systemet, samt språklige og forhandlingsmessige ferdigheter.”  

 

Kurset er lærerikt og morsomt, og det holdes i sin helhet på engelsk.

 

 


 

Tidspunkt:  

  

31. oktober - 1. november 2017

 

 

Sted:

 

Voksenåsen hotell, Oslo (med middag om kvelden og overnatting)

 


Påmeldingsfrist:

9. oktober 2017


 

Deltakeravgift: 8000 kr + tillegg som spesifisert her:

 

Oppholdet på Voksenåsen hotell i Oslo koster 2800 kr. Dette er en pakkepris som inkluderer overnatting med full pensjon (unntatt drikke til middagen) og en per capita-pris for kurslokalet med servering i pausene.

  

Dersom du ikke ønsker å overnatte, får du et fradrag på 1200 kr (og betaler 1600 kr). Hvis du kun ønsker å delta på dagtid, det vil si heller ikke ønsker å delta i middagen, får du et ytterligere fradrag på 350 kr (og betaler 1250 kr). Siden hotellet har tilbudt en pakkepris, gis det dessverre ikke ytterligere prisreduksjoner (for eksempel ved fravær i lunsjen).

  

NB! Bor du i Oslo? På grunn av kursopplegget anbefaler vi likevel å overnatte på Voksenåsen, men hvis du ønsker, kan du la være.

 

Påmelding her!

 

 

 

KLIKK HER FOR FRANSK- OG TYSKKURS!

GRUNDIGE KURS TILPASSET TRAVLE YRKESAKTIVE

SPRÅKKUNNSKAPER STYRKER NORGE I EUROPA

 

 

 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS