KJENN EUROPA  
EU/EØS-kunnskap      språk   

temp0017_topimg
 
 TOPPLEDERPROGRAMMET EU/EØS 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 EU/EØS-PRGR. OFFENTLIG SEKTOR 
 => Se detaljert program Oslo 
 => Se detaljert program Brussel 
 => Se tilleggsprgr forskn/utdan 
 . 
 INTERNT EU/EØS-KURS 
 KOMITOLOGI OG KOMPROMISSER 
 Engelskkurs i Oslo 
 Engelskkurs i London 
 Generelt om fransk/tyskkursene 
 2-årig intensivt kurs 
 2-årig konversasjonskurs 
 2-dagers oppfriskningskurs 
 Tall om språk 
  Hovedsiden  
  Om Kjenn Europa  
  Kontakt  
  EU/EØS-kompetanse  
  Engelskkurs  
  Fransk- og tyskkurs  
  Påmelding  
 
 
ENGELSK
I INTERNASJONALT SAMARBEID
 
 
KURSDATOER 2017 STÅR NEDERST PÅ SIDEN
 
Tredagerskurs: tre separate dager over 6-7 uker i Oslo

I tillegg til det "ordinære" tredagerskurset avholder Kjenn Europa  tredagerskurs i HIGHER LEVEL ENGLISH i Oslo (se lenger ned på denne siden)
 
 
Klikk her for å se Kjenn Europas engelskkurs i London:
 
U K E S K U R S   E N G E L S K   I   L O N D O N
  
 
Med økende internasjonalisering bør nordmenn tilegne seg gode engelskkunnskaper, det være seg som politiker eller byråkrat i staten, fylkeskommunene og kommunene, som administrativt eller vitenskapelig ansatt/foreleser ved universiteter og høyskoler, eller som medarbeider i næringslivet, advokat- eller konsulentbransjen eller organisasjonene.
 
Ønsker du å forbedre engelskkunnskapene dine? Har du internasjonale oppgaver og føler behov for å uttrykke deg sikrere på engelsk – både skriftlig og muntlig? Er engelsken din jevnt over bra samtidig som du syns den har stagnert? All kunnskap krever praktisering og repetisjon. Følg et engelskkurs hvor du kan videreutvikle deg! I språk blir man aldri utlært, bare bedre! 
 
Blant tidligere kursdeltakere er:
Kommunikasjonssjef Ingrid Margaretha Høie, Vitenskapskom. for mattrygghet
Seniorrådgiver Haakon Kobbenes, Kunnskapsdepartementet
Internasjonal koordinator Kajsa Nordström, Høgskolen Stord/Haugesund
Rådgiver Elisabeth Sørdahl, Nærings- og fiskeridepartementet
Direktør Marit Brandtsegg, Vegdirektoratet
Seniorrådgiver Ylva Heidenberg Fredriksen, Forsvarsdepartementet
Seniorrådgiver Bell Batta Torheim, Landbruks- og matdepartementet
Seniorrådgiver Sidsel Aarnes Arbo, Kunnskapsdepartementet
Avdelingsdirektør Elin Anglevik, Helse- og omsorgsdepartementet
Seniorrådgiver Hans Philip Einarsen, Kulturrådet
Seniorrådgiver Hanne Hvatum, Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Karl G. Johannesen, Nærings- og fiskeridepartementet
Ass. direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen, Helse- og omsorgsdepartementet 
Førstekonsulent Ragnhild Skarholt Bølviken, Utdanningsdirektoratet
Avdelingsdirektør Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet
Seniorrådgiver Darlén Gjølstad, Helse- og omsorgsdepartementet
Senioringeniør Ole Martin Nodenes, Felles studentsystem
Nestleder Agnethe Sidselrud, Felles studentsystem
Seniorrådgiver Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet
Kommunikasjonssjef Marianne Moen, Norsk romsenter
Seniorrådgiver Kjersti Lehmann, Justis- og beredskapsdepartementet
Seniorrådgiver Sissel Annie Husebråten, Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.
Seniorrådgiver Eli Strande, Helse- og omsorgsdepartementet
Seniorrådgiver Vegard Skaug, Helse- og omsorgsdepartementet
Rådgiver Marie Therese Lilleborge, Medietilsynet
Underdirektør Hege Christina Bredesen, Helse- og omsorgsdepartementet
Fagdirektør Ragnhild Spigseth, Helse- og omsorgsdepartementet
Rådgiver Sarwat Ansar, Arbeidsdepartementet
Rådgiver Agnes Marie Simensen, Arbeidsdepartementet
Rådgiver Renée Høegh-Krohn, Helse- og omsorgsdepartementet 
Direktør Lilleba Fauske, Velferdsetaten, Oslo kommune
Nestleder Britt Nygaard, Standard Online AS
Seniorrådgiver Katarina Heradstveit, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Seniorrådgiver Nina Britt Berge, Kommunal- og regionaldepartementet
Seniorrådgiver Ingrid Heggelund, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Ordfører Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune
Rådgiver Ragnhild Nersten, Arbeidsdepartementet
Avdelingsdirektør Thor Rogan, Helse- og omsorgsdepartementet
Seniorrådgiver Hans Einar Nerhus, Samferdselsdepartementet
Førstekonsulent Cathrine Palmstrøm, Høgskolen i Bergen
Seniorrådgiver Trond Kråkenes, Samferdselsdepartementet
Seniorrådgiver Hilde Moe, Miljøverndepartementet
Rådgiver Ragnhild Sund, Nærings- og handelsdepartementet
Seniorrådgiver Inger Vollstad, Post- og teletilsynet
Prosjektøkonom Ragnhild Eleftheriadis, NTNU
Avdelingsdirektør Berit Halvorsen, Miljøverndepartementet
Sen.rådg. Tor Arne Berge, Nærings- og handelsdepartementet
Sen.rådg. Dag Asbjørnsen, Kulturdep., påtr. nasjonal ekspert i EU-kommisjonen
 
 
Blant tidligere deltakere på
HIGHER LEVEL ENGLISH er:
Seniorrådgiver Gaute Voigt-Hanssen, Klima- og miljødepartementet
Fagdirektør Anne J. Børmark, Nærings- og fiskeridepartementet
Førstekonsulent Hege Sandvik, Nærings- og fiskeridepartementet
Avdelingsdirektør Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet
Seniorrådgiver Darlén Gjølstad, Helse- og omsorgsdepartementet
Rådgiver Birgit Hellesnes, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Seniorrådgiver Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet
Avdelingsdirektør Heidi Dybesland, Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Ellen Lange, Kunnskapsdepartementet
Seniorrådgiver Trond Kråkenes, Samferdselsdepartementet 
Seniorrådgiver Torstein Lindstad, Kunnskapsdepartementet
Rådgiver Solfrid R. Kristoffersen, Statens jernbanetilsyn
Seniorrådgiver Marianne Moltke-Hansen, Miljøverndepartementet
Rådgiver Merima Ramic, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 
 
Kjenn Europa tilbyr effektive tredagerskurs i engelsk. Kursene består av tre samlinger à én dag, kl 0900-1530, fordelt over et par måneder om våren eller høsten.
 
Tredagerskursene er med hensikt lagt over et lengre tidsrom. Du vil få en moderat mengde hjemmearbeid mellom hver samling. Etter eget ønske kan du i tillegg levere fritekster for retting. Du kan samle opp spørsmål mellom hver samling eller stille dem underveis til engelsklæreren per e-post. Til tross for få kursdager vil dette undervisningsopplegget gi deg kontinuerlig innlæring over en litt lengre periode. Du vil kunne fordype deg etter eget ønske.
 
Kursene vektlegger muntlig og skriftlig engelsk likt, gjennomgår kort formuleringer i e-post og brev samt driller ord og uttrykk for presentasjoner/foredrag/forelesninger og engelskspråkelige møter. Du lærer forskjellene mellom formelt og uformelt språk og nødvendige nyanser av høflighet. Vi vektlegger moderne og klart språk og vil også se på mer høytidelig språk. Slik blir du bedre til å kommunisere såvel med velformulerte briter som med utlendinger uten like bred bakgrunn i engelsk som du selv har.
 
“English, the easiest language to speak wrongly?” Dette er et praktisk språkkurs hvor vi gjennomgår nødvendig grammatikk for å gi deg god forståelse av korrekt engelsk. Videre er målet å utvide ordforrådet ditt gjennom skriftlige og muntlige øvinger. Vi vil være to lærere tilstede. Da vil assistentlæreren lede de muntlige øvingene slik at hovedlæreren kan konsentrere seg om å lytte til og å gi tilbakemeldinger til deltakerne.
 
Ønsker du å bli bedre i  å holde foredrag, gi presentasjoner eller forelese på engelsk? Du får praktiske tips om hvordan du kan overvinne eventuell usikkerhet og forbedre form og framtoning. Dette går selvsagt hånd i hånd med ytterligere innlæring av engelske ord og uttrykk. Er du foreleser på universitet eller høgskole? Kurset vil bidra til å utvikle de generelle engelskkunnskapene dine, men de engelske fagutrykkene på ditt eget felt må du tilegne deg selv.
 
Sist, men ikke minst, vil kurset øve deg i deltakelse på engelskspråklige møter. Da er det ikke bare selve språket og faste, nyttige formelle ord og uttrykk som er tema, men også opptreden under samtalene, diskusjonene og forhandlingene. I korte simuleringer av formelle – eller mindre formelle – møter lærer du å forberede deg og å utarbeide og bruke samtalepunkter for innlegg.
 
 
HIGHER LEVEL ENGLISH
På Higher Level English-kurset vil praktiske oppgaver utvikle ferdighetene dine i både daglig/uformell engelsk og i formell engelsk. Vi vil bidra til at du tilegner deg et mer variert og feilfritt dagligspråk. Dette vil være nyttig i uformell konversasjon og i mer eller mindre uformelle møter. Med tanke på formelt språk vil vi utvide ordforrådet ditt slik at du kan uttrykke deg adekvat når formelle situasjoner tilsier det. Som nordmenn kan vi neppe bli like gode som dem med engelsk som morsmål, men ambisjonen kan være å lære flere ord og vendinger.

På dette kurset vil vi bruke tekster og gjøre språkoppgaver som er mer krevende enn på det "ordinære" kurset. Vi vil blant annet se på dokumenter med mer komplisert språk hvor ord og uttrykk kan bli del av ditt aktive ordforråd. Du vil også få muligheten til å holde korte, forberedte innlegg som om du var delegat på et internasjonalt møte eller skulle holde en tale el.l. Dette skal være en øvelse i å benytte nyervervet formelt/avansert ordforråd. En annen type oppgave vil være å takle situasjoner  som dukker uventet opp, og hvor man ikke har hatt mulighet til å forberede seg.

Kurset gir rik anledning til muntlig øving i dagligengelsk, basert på varierte oppgaver som brukes til diskusjon. Vi vil også kaste et blikk på avisspråk, som kan være vanskeligere enn dokumenttekster, enda det ofte er dagligengelsk. Du kan levere inn skriftelige oppgaver, det være seg tekster med dagligspråk eller formelt språk.

Ønsker du å utfordre engelskkunnskapene dine og ta et skritt videre? Visst er vi nordmenn gode i engelsk, men kanskje benytter mange av oss et forholdsvis enkelt språk? Hva med å ta sats og tilegne seg et språk som er "mer" engelsk? Lær deg ord og uttrykksformer som vil bidra til å heve engelsknivået ditt! Datoene for Kjenn Europas tredagerskurs HIGHER LEVEL ENGLISH står nedenfor. 

Er du i tvil om det er det "ordinære" kurset eller Higher Level English-kurset som passer best for deg? Ta kontakt, så prøver vi å avklare det!
 
 
  

KURSDATOER 2017

 

 

ORDINÆRE KURS:

Tredagerskurs – tre samlinger à én dag,
høsten 2017, onsdager
1. samling: onsdag 25. 0ktober 2017
2. samling: onsdag 15. november 2017
3. samling: onsdag 6. desember 2017
 

HIGHER LEVEL ENGLISH:

Tredagerskurs HIGHER LEVEL ENGLISH 
- tre samlinger à én dag, høsten 2017,  tirsdager
1. samling: tirsdag 24. oktober 2017
2. samling: tirsdag 14. november 2017
3. samling: tirsdag 5. desember 2017
 
 

 
Kurslokaler
Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter, Stensberggata 27, 0170 Oslo
 
Kurslokalet ligger ca. 10 minutters gange fra Nationaltheatret stasjon.
 
Alle kursene starter kl 0900 og slutter kl 1530.
 
 
Påmeldingfrister 
       For det ordinære tredagerskurset høsten 2017:  
2. oktober 2017
 
For tredagerskurset HIGHER LEVEL ENGLISH høsten 2017: 2. oktober 2017
 
 
Deltakeravgift
Begge typer tredagerskurs: 10 000 kr
 
Deltakeravgiften inkluderer lunsj.
 
Påmelding her!
 
 
 

KLIKK HER FOR FRANSK- OG TYSKKURS!

GRUNDIGE KURS TILPASSET TRAVLE YRKESAKTIVE

SPRÅKKUNNSKAPER STYRKER NORGE I EUROPA

 
 

 

Nyttige lenker:

Europalov

 

EØS midlene

  

EØS midlene NORSK OMTALE

  

Norges Banks eurokurs

 

Regjeringen

 

Regjeringens europapolitikk

  

Norges EU delegasjon

 

LO Brussel

  

NHO Brussel

 

KS Brussel

 

EFTA

 

ESA

 

EU

 

Europaparl.

 

Rådet

 

Europakom.

 

Brusselkart

 

EUs språkpolitikk

 

European Research Area

 

European Research Council

 

EIT

 

 

 

 

 KJENN EUROPA          EU/EØS-KUNNSKAP           SPRÅKKURS